ObrázokOdborná knižnica slúži nielen zamestnancom ÚĽUV, ale aj výrobcom ľudovoumeleckých výrobkov, dizajnérom, študentom a širokej odbornej i laickej verejnosti. Štandardne poskytujeme tieto druhy služieb zahrnutých v základnom poplatku:

Výpožičné služby

Záujemcov o služby knižnice srdečne vítame. Každý občan SR alebo cudzinec s trvalým či prechodným pobytom sa môže zaregistrovať ako používateľ a využívať poskytované služby. Zamestnanci Ústredia ľudovej umeleckej výroby majú možnosť využívať absenčné výpožičky mimo knižnice. Ostatní záujemcovia si môžu publikácie požičať predovšetkým na prezenčné štúdium v študovni. Publikácie z produkcie vydavateľstva ÚĽUV sú k dispozícii aj na vypožičiavanie domov (ak sú k dispozícii v dostatočnom počte exemplárov).

Medziknižničná výpožičná služba

Knižnica ÚĽUV poskytuje výpožičky aj v rámci služby MVS formou žiadanky MVS.

Referenčné služby

Návštevníkom poskytujeme informácie o knižničnom fonde a ďalších službách knižnice. Odpovieme na otázky adresované na knižnicu osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Rešeršné služby

Poskytujú sa na základe ústnych, telefonických, printových a elektronických požiadaviek používateľov. Rešerše sa odosielajú e-mailom. Zhotovujú sa z EIZ (on-line katalógov, licencovaných i voľne dostupných databáz), z printových dokumentov.

Internet a on-line katalóg

Registrovaní používatelia majú možnosť prezerania elektronického katalógu fondu knižnice v priestoroch študovne, ale aj zo svojho pracoviska či bydliska. Prihlásenie do systému umožňuje aj priame zadanie žiadanky na výpožičku cez on-line katalóg. V prípade, že hľadaný dokument sa vo fonde ÚĽUV nenachádza, možno ho vyhľadávať aj vo fonde knižníc združených na portáli Slovenská knižnica.

Rezervovanie dokumentov

Ak je žiadaný dokument momentálne požičaný, existuje možnosť jeho rezervácie. Po vrátení dokumentu, o ktorý máte záujem, dostanete avízo, že žiadaná publikácia je pre vás pripravená na prezenčné alebo absenčné štúdium po dobu 5 pracovných dní. Ak nemáte možnosť zadať žiadanku priamo z elektronického katalógu, obráťte sa prosím na knižnicu osobne, telefonicky, e-mailom, prípadne prostredníctvom webovej služby Spýtajte sa knižnice.

Skenovacie služby

Samoobslužné skenovanie menšieho počtu strán z dokumentov nachádzajúcich sa vo fonde knižnice na prinesené pamäťové médium (napr. flash disk, externý harddisk, pamäťová karta digitálneho fotoaparátu, CD ROM a pod.).

Upozorňujeme návštevníkov, že v záujme dodržiavania ustanovení autorského zákona, je samoobslužné skenovanie možné iba pre vlastnú potrebu a v primeranom rozsahu. Zhotovovanie rozmnoženín celého diela, alebo jeho podstatnej časti, nie je v knižnici ÚĽUV umožnené. Použitím samoobslužného skenera vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami. Rovnaké pravidlá platia aj pri fotografovaní mobilom, alebo fotoaparátom.

Kopírovacie služby

Používatelia knižnice majú k dispozícii aj zhotovovanie papierových kópii. Pri kopírovacích službách sa rešpektuje zákon o ochrane autorských práv a kópie sa zhotovujú za úhradu.

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva